فتوولتائیک

فتوولتائیک یا فتوولتائی به مفهوم تولید مستقیم الکتریسیته از نور می باشد. نخستین پایه گذار و مبتکر این پدیده، «ادموند بکرل» فرانسوی است که در سال ۱۸۳۹ با چاپ یک مقاله، کشف آن را نوید داد.در ادامه راه وی، در