خدمات تأمین تجهیزات ابزاردقیق
این شرکت با اتکاء به تواناییهایی که در داخل و خارج از کشور دارد فعالیت خود را در زمینه تأمین تجهیزات ابزار دقیق آغاز نموده و توانسته محصولات زیادی در این زمینه به فروش برساند.
تجهیزاتی که در زمینه ابزاردقیق توسط این شرکت قابل تأمین است به صورت زیر می باشد:
۱٫ تجهیزات اندازه گیری فشار (Pressure)
۱-۱٫    انواع سوئیچ فشار (Pressure Switch)
۱-۲٫    انواع گیج فشار (Pressure Gauge)
۱-۳٫    انواع ترانسمیتر فشار (Pressure Transmitter)
۲٫ تجهیزات اندازه گیری دبی (Flow)
۲-۱٫  انواع سوئیچ فلو (Flow Switch)
۲-۲٫  انواع گیج فلو (Flow Gauge)
۲-۳٫  انواع ترانسمیتر فلو (Flow Transmitter)
۳٫ تجهیزات اندازه گیری سطح (Level)
۳-۱٫  انواع سوئیچ سطح (Level Switch)
۳-۲٫  انواع گیج سطح (Level Gauge)
۳-۳٫  انواع ترانسمیتر سطح (Level Transmitter)
۴٫ تجهیزات اندازه گیری دما (Temperature)
۴-۱٫  انواع سوئیچ دما (Temperature Switch)
۴-۲٫  انواع گیج دما (Temperature Gauge)
۴-۳٫  انواع ترانسمیتر دما (Temperature Transmitter)
 محصولات: